Projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”

Program Pajacyk PAH
4 października 2018

PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – lokalny program wsparcia rodzin”ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia realizuje projekt „Razem możemy więcej-lokalny program wsparcia rodzin”. Oto kilka informacji na temat jego realizacji.


Obszar realizacji: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW(RPPD.07.02.02-IZ.00-20-002/16).

Okres realizacji: KWIECIEŃ 2017 – MAJ 2020 (3 LATA)
Realizatorzy: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Fundacja Dialog, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Cele:
1. Wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin w lokalnym środowisku (dobre praktyki)
2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej rodziców z sześciu gmin, dzieci i młodzieży wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Wzrost kompetencji pracowników/wolontariuszy placówek i organizacji pozarządowych (przez zbudowanie ich kompetencji i zaangażowanie samorządów, zapewnienie trwałości usług dla rodziny gminach)
4. Zmiana sposobu postrzegania rodzin – ich zaangażowanie w sprawy społeczności, prezentacje i występy kulturalne, dramy, inne aktywności i wydarzenia przez nich organizowane

Grupy docelowe:
• rodzice przeżywający trudności opiekuńczo – wychowawcze, korzystający z pomocy społecznej, objęci Niebieskimi Kartami, ale też mający dzieci w placówkach dziennych i całodobowych
• dzieci, młodzież, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze wsparcia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz pieczy zastępczej
• wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą.

Działania w ramach projektu:
• Asystenci Rodzin
• Mobilne Punkty Wsparcia w 5 gminach – dyżury specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem
• Akademia Rodziców – Warsztaty Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich oraz wydarzenia rodzinne
• Mediacje z nastolatkami – warsztaty jak rozmawiać z nastolatkiem skierowane do rodziców i opiekunów
• Trening Zastępowania Agresji – Warsztaty dla Dorosłych
• Spotkania konsultacyjne w gminach z rodzinami – budowanie wspólnej odpowiedzialności
• Rozszerzenie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych o dodatkowe formy pomocy dla dzieci, w tym zajęcia W. Sherborne oraz zajęcia TZA
• Trening Zastępowania Agresji dla młodzieży
• Mediacje z dorosłymi – warsztaty dla młodzieży
• Wsparcie mentoringowe dla młodzieży w placówkach oraz pieczy zastepczej
• Język angielski dla młodzieży z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
• Młodzieżowa Scena twórczości w gminach BOF – zajęcia animacyjne z młodzieżą
• Superwizja dla asystentów i wychowawców pracujących z rodziną i w placówkach wsparcia dziennego
• Szkolenia dla kadry: Mediacje Rodzinne, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Dialog Motywacyjny, Metoda W. Sherborne, Szkolenie z zakresu prowadzenia imprez rodzinnych.