O nas

Powinnością każdego chrześcijanina jest pomoc bliźniemu w potrzebie bez względu na wyznanie, pochodzenie czy narodowość. W imię tego przesłania powstał Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, co z jez. greckiego oznacza miłosierdzie.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko –gdańskiej został powołany 15.06.1996r. dekretem arcybiskupa Sawy /obecnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski/. ELEOS działa na podstawie przepisów ustawy z 4 lipca 1991r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, by ułatwić i przyśpieszyć docieranie pomocy charytatywnej do wszystkich potrzebujących.

Główne cele i obszary działalności ELEOS:

  • pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka,
  • pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym,
  • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym,
  • utrzymywanie i rozwijanie świadomości religijnej osób objętych pomocą, rozwijanie braterskich kontaktów między ludźmi,

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie świetlic dla dzieci z trudnych środowisk rodzinnych. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje sześć Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego /pięć w Białymstoku i jedna w Supraślu/ do których uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychowankowie mają codziennie zapewniony ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych, a także uczestniczą w zróżnicowanych zajęciach: socjoterapeutycznych, międzykulturowych, kulinarnych, sportowych itp. Realizujemy różnorodne programy profilaktyczne, edukacyjne, kulturalne itp. W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci uczestniczą w różnorodnych formach wypoczynku: obozy, zimowiska, półkolonie.
  • Prowadzenie jadłodajni i punktów pomocy doraźnej naszym podopiecznym, gdzie wydawana jest odzież, paczki żywnościowe, a także prowadzona jest pomoc w postaci programu wychodzenia z bezdomności. Do dyspozycji naszych podopiecznych jest łaźnia, gdzie mogą się wykąpać i uprać ubranie W okresie jesienno – zimowym wydawane są ciepłe posiłki. Naszym podopiecznym przygotowujemy też spotkania wigilijne i śniadania wielkanocne, by wspólnie mogli spędzić ten wyjątkowy, świąteczny czas
  • Prowadzenie punktu konsultacyjnego „NEPSIS” dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Udzielamy tutaj pomocy i wsparcia, motywujemy do podjęcia leczenia, promujemy trzeźwy styl życia, a także prowadzimy szereg działań edukacyjnych skierowanych do grup podwyższonego ryzyka.
  • Udzielamy pomocy emigrantom i uchodźcom m.in. Ormianom, Czeczeńcom i Białorusinom. Zasięg naszej działalności wybiega dalece poza granice diecezji białostocko-gdańskiej. Zorganizowaliśmy transporty z najpotrzebniejszymi produktami ofiarom powodzi w Polsce, a także ofiarom wojny w byłej Jugosławii, wielokrotnie woziliśmy też paczki świąteczne na Białoruś.

Bardzo ważną sferą naszej działalności jest wolontariat. Od początku istnienia Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS funkcjonuje grupa wolontariuszy lokalnych, którzy wspierają inicjowane przez nas działania akcyjne, a także długoterminowe. Uczestniczymy również w europejskim programie ERAZMUS+, który umożliwia nam współpracę z wolontariuszami zagranicznymi. Do tej pory gościliśmy osoby m. in. z Gruzji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Armenii i Ukrainy. Na realizację swoich celów pozyskujemy fundusze z różnych źródeł publicznych, a także sami prowadzimy różnego rodzaju przedsięwzięcia w celu pozyskania środków finansowych. Od wielu lat wspólnie z CARITAS Kościoła rzymsko-katolickiego i DIAKONIĄ Kościoła ewangelicko – augsburskiego rozprowadzamy świece bożonarodzeniowe w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Skarbonki Wielkopostne. Organizowaliśmy też wielokrotnie Koncerty Dobroczynne z których pozyskiwaliśmy wiele środków na naszą działalność, a koncerty były dużymi wydarzeniami kulturalnymi Białegostoku. Na naszych koncertach występowali między innymi ELENI, Golec u”Orkiestra, Horpyna, oraz wiele innych zespołów i chórów cerkiewnych. Od 2004 roku jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego i pozyskujemy środki w ramach odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prosimy o wspieranie naszej działalności.

POMÓŻ NAM IM POMÓC

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia

Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok

Nr Konta 45 1240 5211 1111 0000 4926 1525

Podaruj swój 1,5% na ELEOS

KRS 0000225374

NIP 5422183238

Regon 050490531