Bezdomność

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia prowadzi działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością od ponad 20 lat. Celem naszych działań jest zaspokojenie potrzeb bytowych i socjalnych osób bezdomnych. Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością poprzez prowadzenie Dziennego Centrum Aktywizacji w ramach którego działają: świetlica dla osób bezdomnych, jadłodajnia, pralnia, łaźnia.

Świetlica zapewnia osobom wykluczonym społecznie możliwość dziennego pobytu i różnego rodzaju aktywności m.in. dostęp do mediów /telewizja, prasa, Internet/, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach oraz dostęp do bezpłatnej kawy i herbaty. Osoby bezdomne mogą otrzymać odzież, obuwie, paczki żywnościowe, wykupić leki oraz skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Udzielana jest też tutaj informacja o innych formach pomocy osobom bezdomnym i ubogim na terenie miasta.

Łaźnia i pralnia umożliwia skorzystanie z zabiegów higienicznych, upranie lub wymianę odzieży oraz przeprowadzenie zabiegów odwszawiania. Jadłodajnia czynna jest w okresie wiosennym i jesienno-zimowym. Posiłki wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku.
W ramach aktywności społecznej prowadzone są przez terapeutów zajęcia grupowe. Celem tych zajęć jest wzrost poczucia własnej wartości, chęć zmienienia swojej sytuacji życiowej, wyrobienie nawyków zgodnych z normami społecznymi.

Nasze dotychczasowe działania:
- nagranie słuchowiska „Drzwiczki pod starym drzewem”, które zostało przekazane na rzecz małych pacjentów Szpitala w Białymstoku i Łapach,
- przygotowanie drewnianych zabawek dla dzieci z Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS.

Zajęcia edukacyjne:
- pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej we współpracy z Wojewódzkim Kapelanem Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
- działania profilaktyczne prowadzone przez Wydział Prewencji KWP w Białymstoku pt. „Nie bądźmy obojętni”.

Wyjścia integracyjne:
- Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Podlaskie Muzeum Wsi, Papugarnia, Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodniczkach.

Wspieramy osoby potrzebujące poprzez: wydawanie odzieży i obuwia, oraz paczek żywnościowych. Bierzemy udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Federację Banków Żywności w Warszawie, oraz w akcji „Podziel się posiłkiem”.
Eleos był partnerem Miasta Białystok w projekcie testowania standardów pomocy osobom bezdomnym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług w pomocy i integracji społecznej” opracowania Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (Model GSWB).
Eleos współpracuje z Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”.

Eleos corocznie realizuje zadania publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Białegostoku, m. in. "Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobim i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych" czy "Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania".

Kontakt:
Białystok, ul. Warszawska 47
tel. 781 001 071
mail: krystyna.czaban@eleos.pl