Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ,,NEPSIS”

Celem punktu jest:

 • udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu;
 • motywowanie uzależnionego do podjęcia leczenia;
 • zapewnienie dostępu do rzetelnej i kompleksowej informacji na temat uzależnienia i współuzależnienia;
 • zachęcenie do dalszego kontynuowania pracy nad zdrowieniem;
 • wsparcie rodziny uzależnionego.

Dyżurujący psycholog – terapeuta udziela informacji na temat możliwych form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin, udziela wsparcia, motywuje do podjęcia działań, kieruje do placówek lecznictwa odwykowego oraz innych, których pomocy wymaga w danej chwili wymaga osoba. Zgłaszający kierowani są do placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, do MOPR-u, do Klubów Abstynenta i wielu innych.
Spotkania w punkcie konsultacyjnym odbywają się dwa razy w tygodniu (w każdy poniedziałek i środę w godz. 15.15 – 18.15 przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku)

W zakresie zadania leży:

 • zapewnienie informacji na temat możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób zgłaszających się do punktu;
 • promowanie trzeźwego stylu życia;
 • działania edukacyjne skierowane do rodzin alkoholika;
 • spotkania motywacyjne skierowane do osób z problemem alkoholowym, których celem jest przekonanie chorego o słuszności terapii;
 • dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym;
 • wzmacnianie postawy abstynenckiej;
 • udzielanie informacji telefonicznych.

 • Zadanie "Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych" jest corocznie realizowane ze środków budżetu miasta Białegostoku.