Statut

STATUT ELEOS
PRAWOSŁAWNEGO OŚRODKA MIŁOSIERDZIA
Diecezji Białostocko -Gdańskiej

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej zwany dalej ELEOS działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. nr. 66 poz. 227 wraz z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania ELEOS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3

Siedzibą ELEOS jest Białystok ul. Św. Mikołaja 5

Rozdział II: Cele i metody działania ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej

§ 4

Cele ELEOS:

 1. działalność charytatywna i dobroczynna w kraju i za granicą,
 2. utrzymanie świadomości religijnej i narodowej ludzi objętych pomocą, oraz rozwijanie braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej,
 3. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, oraz patologiom społecznym,
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 5. pomoc rodzinom ubogim, patologicznym oraz z problemem alkoholowym,
 6. pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych, z problemem alkoholowym oraz wychowanków Domów Dziecka,
 7. pomoc osobom bezdomnym, ubogim, starszym, chorym i niepełnosprawnym,
 8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 9. pomoc uchodźcom i emigrantom,
 10. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej,
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. ochrona i promocja zdrowia.

§ 5

ELEOS realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakres której wchodzą:

 1. prowadzenie dla dzieci i młodzieży: świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, oraz placówek wsparcia dziennego: w formie opiekuńczej,, w formie specjalistycznej oraz formach połączonych,
 2. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz klubów i centrów integracji społecznej,
 3. działania z zakresu pieczy zastępczej w tym wspieranie rodzin i tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 4. prowadzenie Prawosławnych Domów Opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 5. organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 6. prowadzenie samokształcenia i szkolenia kadr pracowników i wolontariuszy chcących nieść pomoc potrzebującym,
 7. rozwijanie struktur terenowych dla objęcia opieką większej liczby osób,
 8. organizacja pomocy i samopomocy osobom ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami losowymi oraz z problemem alkoholowym ,
 9. organizacja pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 10. organizacja kursów języka polskiego i kursów języków obcych,
 11. działalność z zakresu pomocy społecznej: działania na rzecz osób bezdomnych, działania zapobiegające niedożywieniu, działania na rzecz osób i rodzin ubogich, potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji, prowadzenie jadłodajni i punktów pomocy doraźnej dla osób bezdomnych i ubogich,
 12. prowadzenie działalności, której celem jest zdobywanie środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej ELEOS,
 13. w inny sposób w granicach prawem dopuszczanych.

Rozdział III: Stosunek ELEOS do władzy kościelnej oraz innych osób i instytucji

§ 6

Najwyższą władzą dla ELEOS jest Biskup Diecezjalny, który:

 1. powołuje do życia ELEOS,
 2. zatwierdza statut ELEOS i dokonuje w nim zmian,
 3. powołuje i odwołuje dyrektora i członków zarządu ELEOS,
 4. wyznacza komisję rewizyjną i zarządza stosowne kontrole,
 5. likwiduje ELEOS jak również jego ogniwa terenowe.

§ 7

 1. ELEOS nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, członków jego organów lub pracowników i ich osób bliskich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia oraz współmałżonków, przysposobionych i związanych stosunkiem opieki bądź kurateli.
 2. ELEOS nie może przekazywać dóbr materialnych, ani środków pomocy na rzecz członków jego organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich tj.: przeciętnych beneficjentów ELEOS.
 3. ELEOS nie może służyć swoim majątkiem lub zawężać świadczonych usług do członków jego organów bądź pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów ELEOS lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

Ograniczenia wymienione w § 7 dotyczą również Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV: Struktura ELEOS

§ 9

Działalnością ELEOS kieruje Zarząd, w skład, którego wchodzą:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora
 3. Skarbnik
 4. Członkowie Zarządu

Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. opracowywanie planów działania ELEOS,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości; przy zbywaniu nieruchomości konieczna jest akceptacja Biskupa Diecezjalnego,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych,
 4. przyjmowanie uchwał regulujących działalność ELEOS,
 5. reprezentowanie ELEOS na zewnątrz,
 6. oświadczenia woli w imieniu ELEOS składa dyrektor jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 11

Dyrektor jest organem ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej i ponosi odpowiedzialność za jego efektywną pracę.

§ 12

Do zadań Dyrektora należy:

 1. zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Zarządowi,
 2. zarząd operatywny majątkiem ELEOS i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i innych (w tym przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ofiar, itp.),
 3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz zatwierdzanie regulaminów i innych aktów należących do kompetencji pracodawcy,
 4. przedstawianie rocznych bilansów i sprawozdań do zatwierdzenia Zarządowi,
 5. organizacja nowych placówek oraz ich likwidacja.

§ 13

Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora. Jednocześnie w niektórych obszarach działania na mocy pisemnego pełnomocnictwa Dyrektora może on na stałe wypełniać część zadań i uprawnień Dyrektora.

§14

Skarbnik jeśli posiada stosowne przygotowanie zawodowe może pełnić rolę Głównego Księgowego ELEOS. Możliwe jest też powierzenie tej funkcji społecznie; wówczas Skarbnik jest bezpośrednim zwierzchnikiem Głównego Księgowego.

Do zadań Skarbnika należy;

1. czuwanie nad prawidłowością rozliczeń finansowych,

2. opracowanie planu wydatków oraz sprawozdań finansowych,

3. bieżące nadzorowanie spraw finansowych.

§ 15

1. Komisja Rewizyjna wyznaczona przez Biskupa Diecezjalnego dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej ELEOS i składa sprawozdanie Biskupowi Diecezjalnemu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V: Majątek ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji

Białostocko – Gdańskiej i źródła dochodów.

§ 16

Majątek ELEOS stanowią ruchomości i nieruchomości.

§ 17

Na majątek ELEOS składają się:

 1. ofiary i darowizny pieniężne oraz w naturze pochodzące od osób prawnych, fizycznych, społeczności wiernych i z funduszy kościelnych,
 2. ofiarność publiczna,
 3. subwencje i dotacje pochodzące od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych, społecznych,
 4. środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej,
 5. spadki i zapisy,
 6. inne dochody.

§ 18

Dochody ELEOS przeznaczone są na działalność statutową pożytku publicznego.

Rozdział VI: Symbol i Święto Patronalne

§ 19

ELEOS używa symbolu przedstawiającego dwie złączone dłonie symbolizujące serce z napisem ELEOS.

§ 20

Świętem Patronalnym ELEOS jest ostatnia niedziela przed Postem Bożonarodzeniowym.

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

§ 21

 1. W przypadku likwidacji ELEOS jego majątek przechodzi na własność Diecezji Białostocko- Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 2. Likwidację przeprowadza komisja likwidacyjna powołana przez Biskupa Diecezjalnego.