Ostatnio w ELEOS...

13 lutego 2023

Z IOCC w Białymstoku i Supraślu

13 lutego 2023

ELEOS w Pałacu Prezydenckim

14 grudnia 2022

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

14 grudnia 2022

„ELEOS na Święta”

Jak działamy

Nasze cele

Pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka.

Pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.

Utrzymywanie i rozwijanie świadomości religijnej osób objętych pomocą, rozwijanie braterskich kontaktów między ludźmi.

Jak je realizujemy?

Prowadzenie świetlic dla dzieci z trudnych środowisk rodzinnych.

Prowadzenie jadłodajni i punktów pomocy doraźnej naszym podopiecznym, gdzie wydawana jest odzież, paczki żywnościowe, a także prowadzona jest pomoc w postaci programu wychodzenia z bezdomności.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego „NEPSIS” dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Udzielamy pomocy emigrantom i uchodźcom m.in. Ormianom, Czeczeńcom i Białorusinom.

Nasze placówki:

Białystok i Supraśl

 
 
 
 
 

Instytucje i Przyjaciele