WOLONTARIAT ZAGRANICZNY

WOLONTARIAT ZAGRANICZNY

eu-flag-erasmus-_vect_pos3-300x86ELEOS jako organizacja charytatywna kierująca swoją ofertę do wszystkich ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, opiera realizację celi statutowych w dużej mierze na działaniach i zaangażowaniu wolontariuszy. Ośrodek bierze udział w projektach wolontariatu zagranicznego (wcześniej EVS, teraz Erasmus+) od 1999 roku. Obecność młodych ludzi z różnych krajów Europy w placówkach ELEOS na stałe wpisała się w roczny harmonogram naszej pracy. Każdego roku gościmy grupę 5-6 osób w wieku 18- 30 lat z różnych krajów zarówno europejskich, jak i tych z poza Unii. Do tej pory współpracowaliśmy z młodymi ludźmi z Armenii, Bułgarii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Niemiec, Portugali, Turcji, Szwecji, Ukrainy oraz Włoch.

ELEOS jako instytucja z dużym doświadczeniem i wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników, podczas realizacji projektów wolontariatu europejskiego dzieli się z młodymi ludźmi, dopiero wkraczającymi na drogę zawodową, swoimi dobrymi praktykami. Przyjęliśmy zasadę, że wolontariusze biorą czynny udział we wszystkich prowadzonych przez nas działaniach tak, aby czuli się integralną częścią naszego zespołu.

Wolontariusze pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00- 18.00. Każdy z nich wykonuje swoje zadania indywidualnie, w systemie jedne wolontariusz- jedna placówka. Młodzi ludzie wspierają swoimi działaniami każdą z świetlic przez około 6- 7 tygodni. W tym czasie zrealizują z grupą wychowanków autorski blok zajęć o z wybranej dziedziny (warsztaty teatralne, fotograficzne, plastyczne, taneczne, sztuk cyrkowych czy zajęcia sportowe). Wybór obszaru działań zależy od wolontariuszy i powinien być zgodny z ich zainteresowaniami, wiedzą i umiejętnościami. Młodzi ludzie realizują swoje pomysły przy udziale i pomocy pedagogów i wychowawców świetlicowych. Nigdy nie są pozostawieni sam na sam z grupą dzieci ani też nie zastępują pracowników etatowych. Ich działania mają na celu wzbogacenie i poszerzenie oferty programu świetlicowego. Po upływie ustalonych ram czasowych, każdy wolontariusz rozpoczyna pracę z nową grupą dzieci w kolejnej placówce. Chcąc stworzyć młodym ludziom obszar do integracji, nauki konstruktywnej współpracy i poprawnej komunikacji, zapraszamy ich również do tworzenia małych 2-3 osobowych zespołów, które przeprowadzają dodatkowe warsztaty tematyczne podopiecznym ELEOS. Tematy takich zajęć są określone przez samych wolontariuszy i najczęściej wiążą się z tematyką międzykulturową. Dodatkowo zachęcamy ich do tego, by przygotowywali dzieciom przedstawienia teatralne, kręcili film, a także stworzyli prezentacje multimedialne dokumentujące wspólne działania. Dużego zaangażowania wymaga od młodych Europejczyków pomoc w przygotowaniu i realizacji wypoczynku zimowego i letniego wszystkim wychowankom placówek ELEOS. Podczas takich wyjazdów każdy z wolontariuszy przeprowadza cykl zajęć edukacyjnych dla określonej grupy wiekowej małych obozowiczów, a także przez cały pobyt wspiera działania prowadzone przez wychowawców, zarówno te edukacyjne jak i wdrażające do czynności samoobsługowych. Odrębnym obszarem pracy wolontariuszy jest wspieranie ELEOS w prowadzeniu ekumenicznych akcji charytatywnych, takich jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Zbiórki Żywności czy Skarbonka Wielkopostna. Przedsięwzięcia te są realizowane we współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi oraz władzami miasta Białegostoku. Oprócz tego wolontariusze zostają zachęcani do przygotowywania działań, które pozwolą im na zaprezentowanie kultury swoich krajów ojczystych, tradycji i zwyczajów tam panujących wszystkim zainteresowanym osobom. Metody jakie zostają użyte przy tych inicjatywach zależą od samych wolontariuszy i zazwyczaj są to wieczory kultury, etiudy filmowe, prezentacje multimedialne czy wystawy zdjęć.

 

Obecność wolontariuszy w placówkach ELEOS jest niezwykle ważna w codziennej pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Kontakt z młodymi ludźmi z różnych krajów europejskich jest dla nich impulsem do wprowadzania pozytywnych działań w swoim życiu. Pozwala na poznanie odmiennych wartości, zróżnicowanych stylów zachowania oraz wzorców postępowania. Poprzez kontakt z obcokrajowcami nasi wychowankowie uczą się szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodów. Stają się bardziej otwarci i komunikatywni. Zaczynają dostrzegać, że to czego uczą się w szkole na lekcjach języka angielskiego to nie są tylko suche reguły, ćwiczenia i teksty do przetłumaczenia, że to sposób na poznanie ciekawych ludzi, nabycie nowych wiadomości i spędzenie czasu wolego wśród osób, którzy cię akceptują i są przyjaźnie nastawione. Pobyt wolontariuszy w naszych placówkach uświadamia dzieciom, że świat jest na wyciągnięcie ręki i realizacja marzeń jest możliwa bez względu na to z jakiej rodziny się pochodzi. Ważne jest to co można samodzielnie osiągnąć poprzez naukę, pracę nad sobą i swoim charakterem. Współpraca z wolontariuszami staje się dla nich zachętą do tego, by nie powtarzać błędów rodziców i nie dołączyć do grupy ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Również wolontariusze czerpią z realizowanych projektów wiele satysfakcji i wymiernych korzyści. Realizowane działania mają dla nich znaczący wpływ w dwóch płaszczyznach: rozwoju osobistego oraz doświadczenia w pracy zawodowej. Poprzez udział w projekcie grupowym, młodzi ludzie nabywają umiejętności współpracy i działania w zespole. Podnoszą swoje kompetencje w zakresie nawiązywania pozytywnych kontaktów, wzajemnego zrozumienia i poszanowania inności. Pobyt w środowisku międzynarodowym, wśród ludzi z różnych krajów europejskich pozwala im na poszerzenie swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym (przede wszystkim angielskim). Młodzi ludzie rozwijaj również takie kompetencje jak zarządzanie czasem czy umiejętne planowanie i organizacja określonych zadań. Podnoszą swoje kwalifikacje również w zakresie radzenia sobie ze stresem i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Wolontariusze sprawdzają się również w obszarze pracy pedagogiczno- terapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Poprzez realizację projektu długo-terminowego (zazwyczaj 10 miesięcy) nabierają podstawowego doświadczenia w działaniu z tego rodzaju odbiorcami, niezbędnego do rozpoczęcia poszukiwania pracy w tym zawodzie. Dzięki własnej aktywności oraz obserwacji wykwalifikowanych pedagogów zdobywają umiejętności, które są cenione przez pracodawców poszukujących nowej kadry pracowniczej. Doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektu wolontariackiego jest ich dużym atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych, a przez to szansą na znalezienie zatrudnienia adekwatnego do posiadanego wykształcenia i zainteresowań.

  

ELEOS jako organizacja goszcząca, pracując z wolontariuszami zagranicznymi rozszerza swoje doświadczenia w prowadzeniu grupy młodzieżowych złożonych z osób pochodzących z różnych krajów Europy. Poprzez współpracę z wolontariuszami mamy okazję do weryfikowania starych i tworzenia nowych standardów i zasad współpracy z młodymi ludźmi. Sprawdzone, efektywne działania są przez nas powielane w pracy z innymi grupami, a także wykorzystane w realizacji nowych przedsięwzięć opartych na idei wolontariatu. Pobyt wolontariuszy zagranicznych w naszym Ośrodku jest też dobrą okazją do tego, by sprawdzić jak działa w naszej organizacji komunikacja wewnętrzna, w jaki sposób zarządzamy zasobami ludzkimi oraz pozyskujemy i planujemy politykę finansową. To dla nas impuls do wprowadzania zmian, udogodnień i nowości, które pozwalają nam pracować bardziej efektywnie i na co raz to wyższym poziomie merytorycznym przy realizacji podejmowanych przez nas różnorodnych zadań projektowych.

Więcej o programie Erasmus+, możliwości udziału w projektach wolontariatu zagranicznego oraz goszczeniu wolontariuszy we własnej organizacji można dowiedzieć się na oficjalnej stronie programu www.erasmusplus.org.pl

Zapraszamy do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=aMgH5cV98fQ

https://www.youtube.com/watch?v=XsCDB5GSiq0