O Nas

Powinnością każdego chrześcijanina jest pomoc bliźniemu w potrzebie bez względu na wyznanie, pochodzenie czy narodowość. W imię tego przesłania powstał Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, co z jez. greckiego oznacza miłosierdzie.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko –gdańskiej został powołany 15.06.1996r. dekretem arcybiskupa Sawy /obecnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski/. ELEOS działa na podstawie przepisów ustawy z 4 lipca 1991r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, by ułatwić i przyśpieszyć docieranie pomocy charytatywnej do wszystkich potrzebujących.

Główne cele i obszary działalności ELEOS:

  • pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka,
  • pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym,
  • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym,
  • utrzymywanie i rozwijanie świadomości religijnej osób objętych pomocą, rozwijanie braterskich kontaktów między ludźmi,

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie świetlic dla dzieci z trudnych środowisk rodzinnych. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje sześć Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego /pięć w Białymstoku i jedna w Supraślu/ do których uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychowankowie mają codziennie zapewniony ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych, a także uczestniczą w zróżnicowanych zajęciach: socjoterapeutycznych, międzykulturowych, kulinarnych, sportowych itp. Realizujemy różnorodne programy profilaktyczne, edukacyjne, kulturalne itp. W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci uczestniczą w różnorodnych formach wypoczynku: obozy, zimowiska, półkolonie. /foty z obozu/
  • Prowadzenie jadłodajni i punktów pomocy doraźnej naszym podopiecznym, gdzie wydawana jest odzież, paczki żywnościowe, a także prowadzona jest pomoc w postaci programu wychodzenia z bezdomności. Do dyspozycji naszych podopiecznych jest łaźnia, gdzie mogą się wykąpać i uprać ubranie W okresie jesienno – zimowym wydawane są ciepłe posiłki. Naszym podopiecznym przygotowujemy też spotkania wigilijne i śniadania wielkanocne, by wspólnie mogli spędzić ten wyjątkowy, świąteczny czas
  • Prowadzenie punktu konsultacyjnego „NEPSIS” dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Udzielamy tutaj pomocy i wsparcia, motywujemy do podjęcia leczenia, promujemy trzeźwy styl życia, a także prowadzimy szereg działań edukacyjnych skierowanych do grup podwyższonego ryzyka.
  • Udzielamy pomocy emigrantom i uchodźcom m.in. Ormianom, Czeczeńcom i Białorusinom. Zasięg naszej działalności wybiega dalece poza granice diecezji białostocko-gdańskiej. Zorganizowaliśmy transporty z najpotrzebniejszymi produktami ofiarom powodzi w Polsce, a także ofiarom wojny w byłej Jugosławii, wielokrotnie woziliśmy też paczki świąteczne na Białoruś. /foto z takiej działalności/.

Bardzo ważną sferą naszej działalności jest wolontariat. Od początku istnienia Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS funkcjonuje grupa wolontariuszy lokalnych, którzy wspierają inicjowane przez nas działania akcyjne, a także długoterminowe. Uczestniczymy również w europejskim programie ERAZMUS+, który umożliwia nam współpracę z wolontariuszami zagranicznymi. Do tej pory gościliśmy osoby m. in. z Gruzji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Armenii i Ukrainy.

Na realizację swoich celów pozyskujemy fundusze z różnych źródeł publicznych, a także sami prowadzimy różnego rodzaju przedsięwzięcia w celu pozyskania środków finansowych. Od wielu lat wspólnie z CARITAS Kościoła rzymsko-katolickiego i DIAKONIĄ Kościoła ewangelicko – augsburskiego rozprowadzamy świece bożonarodzeniowe w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Skarbonki Wielkopostne.

Organizowaliśmy też wielokrotnie Koncerty Dobroczynne z których pozyskiwaliśmy wiele środków na naszą działalność, a koncerty były dużymi wydarzeniami kulturalnymi Białegostoku. Na naszych koncertach występowali między innymi ELENI, Golec u”Orkiestra, Horpyna, oraz wiele innych zespołów i chórów cerkiewnych.

Od 2004 roku jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego i pozyskujemy środki w ramach odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prosimy o wspieranie naszej działalności.

POMÓŻ NAM IM POMÓC

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia

Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Św. Mikołaja 5,   15-420 Białystok

Nr Konta 45 1240 5211 1111 0000 4926 1525

Podaruj swój 1% na ELEOS

KRS 0000225374