Obchody „Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci”

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS włączył się w obchody „Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci”. Dzień ten przypada 30 kwietnia i w tym roku obchodzony był po raz siódmy pod rządami ustawy całkowicie zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych. Celem inicjatywy było przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadził w dniach 24 -28 kwietnia 2017 roku „Miejskie Obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci”, do których zaangażowane zostały także podmioty pozapolicyjne podejmujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta.

W ramach tych działań, funkcjonariusze Policji wspólnie z innymi specjalistami pełnili bezpłatne dyżury w naszych Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego. Udzielali porad, informacji na temat przemocy w rodzinie, zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci oraz przeprowadzili kolportaż materiałów informacyjno–edukacyjnych w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie w wielu naszych placówkach przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców nt. zakazu stosowania przemocy. Celem głównym tych spotkań było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar cielesnych. To także zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci. Policjanci poinformowali oraz szkolili rodziców na temat różnych, efektywnych sposobów, metod wychowawczych. Dzieci z naszych placówek zyskały wiedzę na temat ich praw i osób oraz instytucji, które mogą im pomóc w przypadku doznawania przemocy.

Wspólnie z mundurowymi w ramach „Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci” wzięły udział placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA Oddział Białostocki, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku.