Zakończenie projektu pt.: „Jestem wzorem, więc nie biorę”

Wychowawcy i socjoterapeuci pracujący na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Placówkach Wsparcia Dziennego ELEOS dużą wagę przywiązują do zapobiegania wszelkim sytuacjom wysokiego ryzyka, na które narażeni są nasi podopieczni. Wierzymy, że częste powracanie do tematu szkodliwego działania używek, edukacja naszych wychowanków przy użyciu różnego rodzaju narzędzi i metod, a także wskazywanie pozytywnych wzorców np. wolontariuszy, przynosi pożądane efekty i wzmacnia ich „zdrowe” zachowania. Jednym z takich działań profilaktycznych była realizacja projektu pt.: Jestem wzorem, więc nie biorę”, dotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. rosp
Podjęte przez nas przedsięwzięcie miało na celu eliminowanie zachowań ryzykownych wychowanków Placówek ELEOS poprzez dostarczanie samym podopiecznym jak i wolontariuszom wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą sięganie po różnego rodzaju używki (alkohol, nikotyna, dopalacze). W ramach realizacji projektu wolontariusze uczestniczyli w profilaktycznych warsztatach edukacyjnych. Każde spotkanie składało się z trzech części: bloku integracyjnego, działań właściwych oraz części ewaluacyjnej. Integracja pozwoliła na zacieśnienie więzi koleżeńskich między wolontariuszami i ukierunkowała młodych ludzi na współpracę. Działania właściwe były oparte na przekazaniu wiedzy merytorycznej uczestnikom warsztatów poprzez aktywizujące ćwiczenia, zadania i eksperymenty.ros Tematy, które zostały omówione na poszczególnych zajęciach to: szkodliwe działanie alkoholu, szkodliwe działanie nikotyny oraz szkodliwe działanie dopalaczy. Część ewaluacyjna każdego ze spotkań pozwoliła na zebranie informacji zwrotnych od uczestników, udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania i domknięcie prowadzonych zajęć. Po realizacji całego cyklu zajęć edukacyjnych wolontariusze zostali podzieleni na zespoły. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie zakładek do książek, na których znalazły się informacje, hasła, rysunki i symbole mówiące o szkodliwym działaniu różnorodnych substancji uzależniających. 23 Młodzi ludzie przy redagowaniu tekstów oraz projektowaniu zakładek opierali się na wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Następnie wolontariusze rozdali dzieciom uczęszczającym do Placówek ELEOS przygotowane przez siebie zakładki, które stawały się pretekstem do przeprowadzenia krótkich pogadanek na temat szkodliwego działania różnego rodzaju używek.
34 Jesteśmy przekonani, iż realizacja projektu „Jestem wzorem, więc nie biorę”, a przede wszystkim wiedza przekazana przez wolontariuszy, poparta przykładem własnego zachowania będzie dla dzieci uczęszczających do Placówek ELEOS, szczególnie wartościowa i godna naśladowania.