Podsumowanie projektu „Wolontariat. A co to takiego”

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej wiele przedsięwzięć skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej realizuje przy wsparciu i zaangażowaniu wolontariuszy zarówno tych lokalnych, jak i zagranicznych. Z myślą o nich przeprowadziliśmy projekt pt.: „Wolontariat. A co to takiego?”, dotowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.rosp Zadanie to miało na celu rozpowszechnienie idei wolontariatu, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na ten temat wśród młodych ludzi (potencjalnych wolontariuszy), wolontariuszy (już aktywnie działających), jak i podopiecznych placówek wsparcia dziennego ELEOS.
W pierwszej kolejności wychowawcy w przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat wolontariatu dla wychowanków uczęszczających do naszych Placówek. oiDodatkowo dzieci został zaproszone do udziału w konkursie na hasło o wolontariuszach lub wolontariacie. Jego rozwiązanie nastąpiło podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza- zaproszeni wolontariusze wybrali 6 najlepszych propozycji, biorąc pod uwagę dwa przedziały wiekowe (grupa młodsza 6-9 lat oraz grupa starsza 10-14 lat). W każdej z grup przyznaliśmy nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce. oiuWśród nagrodzonych haseł znalazły się m.in. „Wolontariusze są od tego, by nieść pomoc dla każdego”, Z wolontariuszami mogę wiele, bo to moi przyjaciele”, „Czy jesz Delmę czy jesz Ramę, z wolontariuszami trzymaj sztamę”. Kolejnym punktem realizacji naszego projektu było nagranie etiudy filmowej, na którą złożył się odpowiedzi dzieci na pytania: Czym jest wolontariat? Kto to wolontariusz? Jakie korzyści niesie ze sobą bycie wolontariuszem? oraz krótkie ujęcia prezentujące codzienne działania wolontariuszy w placówkach ELEOS.
Grupa wolontariuszy uczestnicząca w projekcie wzięła udział w warsztatach edukacyjnych. Tematem spotkania był wolontariat w szeroko rozumianym zakresie. Młodzi ludzie poznali prawa i obowiązki w pełnieniu służby wolontariackiej. Zastanawiali się jaki korzyści płyną z bycia wolontariuszem, ale również dowiedzieli się jak sobie radzić w sytuacjach problemowych, szczególnie we współpracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Podczas zajęć zachęcaliśmy osoby jeszcze niezdecydowane, by spróbowały doświadczyć wolontariatu na „własnej skórze” angażując się w działania akcyjne lub wolontariat długoiu termionowy w ELEOS. Tuż przed Międzynarodowym Dniem Wolontariusza (5 grudnia) rozesłaliśmy naszą etiudę filmową do wszystkich zaprzyjaźnionych organizacji, które współpracują w wolontariuszami. Był to swojego rodzaju prezent dla wszystkich młodych ludzi zaangażowanych w działania prowadzone przez te fundacje i stowarzyszenia. W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowaliśmy uroczyste obchody tego święta. Był to dobry moment, by podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie w całoroczne działania prowadzone przez ELEOS, a także zaprezentować efekty działań, które udało nam się zrealizować dzięki ich pomocy i aktywnej postawie.
Wolontariusze niezmiernie ważnym ogniwem przy prowadzeniu różnorodnych akcji i działań charytatywnych dlatego też cieszmy się, że dzięki projektowi „Wolontariat. A co to takiego?” udało nam się pozyskać nowe osoby chętne do niesienia pomocy innym. Mamy nadzieję, że zostaną z nami na długo i wspólnie będziemy mogli podejmować nowe inicjatywy, odpowiadając na potrzeby naszej społeczności lokalnej.